Integritetspolicy – Åsbro Kursgård – Energibranschens utbildningscenter

Integritetspolicy

Inledning

Vi på Åsbro Kursgård värnar om din integritet, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt, så att du att du kan känna dig trygg. Det är viktigt för oss att du får reda på hur vi hanterar den information vi samlar in om dig samt hanteringen kring dina personuppgifter.

Med Personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till fysisk person. Åsbro Kursgård AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du delger oss eller som inhämtas från annan källa. Åsbro Kursgård behandlar personuppgifter med stor respekt och värnar om den enskildes personliga integritet. Nedan beskrivs hur Åsbro Kursgård hanterar och lagrar information och vilka rättigheter du har i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter kan samlas in på följande sätt:

 • När du själv lämnar in uppgifter vid ansökan till utbildning, deltagande i utbildning, hyr hotellrum eller konferenslokal etc.
 • När du söker anställning hos oss.
 • Inhämtande av kontaktuppgifter från tredje part för att marknadsföra vår verksamhet.
 • Delgivits uppgifter från våra samarbetspartner och avtalskunder.

Ändamål och laglig grund för behandlingen

Hantering och lagring av uppgifter görs i enlighet med uppställda krav från myndigheter och uppdragsgivare. Uppgifter hanteras också för att ge möjlighet och erbjudande av utbildningar och konferenser.

Samtycke

I vissa fall inhämtar Åsbro Kursgård individs samtycke för att kunna administrera kursdeltagares utbildning etc. De uppgifter som kan samlas in är exempelvis:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Närmast anhörig
 • Foto

Behandling av personuppgifter

Åsbro Kursgård har rutiner och arbetssätt för att på ett säkert sätt hantera personuppgifter. I de fall vi utför uppdrag åt någon annan, arbetar vi enligt upprättat personuppgiftsbiträdesavtal. Endast de personer anställda vid Åsbro Kursgård som har behov av specifika personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

Dina rättigheter

Var och en har rätt att få information om i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas på Åsbro Kursgård. Du har rätt att:

 • få Information om vilka uppgifter som lagras och behandlas.
 • få infört rättelser och få dem raderade.
 • invända mot vissa personuppgifter och få dem begränsade.
 • en gång per år kostnadsfritt begära ett registerutdrag där du ser vilka uppgifter som behandlas.

Du har rätt att bli raderad under vissa förutsättningar:

 • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in för.
 • Vid skriftligt återkallande av samtycke.
 • Uppgifterna har inte behandlats enligt förordningen.
 • Du motsätter dig behandling som sker efter en intresseavvägning och de berättigade skälen inte väger tyngre än ditt intresse.
 • Radering krävs för att uppfylla en rättsligt skyldighet.

Ansvar

Åsbro Kursgård är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in, behandlar, lagrar och att dina rättigheter tillgodoses.

Rättelser och insyn

Vid notering av felaktiga uppgifter utförs rättelser utan dröjsmål. Vill du ta del av det som finns registrerat om dig eller andra frågor om behandling av personuppgifter, kontakta personuppgiftsansvarig på:

e-post: info@asbro.se

Åsbro Kursgård AB
Knottebo 222
694 96 Åsbro
Tel. 0582-838 00

Kontakter

Personuppgiftsansvarig är Åsbro Kursgård AB, Org.nr. 556764-0908. Dataskyddsombud för Åsbro Kursgård kan nås via e-post på info@asbro.se

Klagomål

Om du har frågor på vår personuppgiftspolicy eller om du anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter, kontakta personuppgiftsansvarig.

Skriv och tryck Enter för att söka

X